PROJEKT OCHRONY
PRZECIWPOWODZIOWEJ
W DORZECZU ODRY I WISŁY

Nadrzędnym celem Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (POPDOW) jest ochrona przed powodzią mieszkańców dorzecza Odry i dorzecza górnej Wisły.
Celem POPDOW jest również wzmocnienie zdolności instytucjonalnych administracji publicznej do bardziej skutecznego ograniczania skutków powodzi.

Zadania realizowane przez PGW WP ZZ Szczecin

Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, Pomoc Techniczna i Szkolenia oraz Wsparcie Techniczne dla Projektu i Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego JRP.

Więcej informacji

Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, Pomoc Techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania Projektu w zakresie Projektu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisły.

Więcej informacji

Międzyodrze

Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, Pomoc Techniczna i Szkolenia oraz Wsparcie Techniczne dla Projektu i Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego JRP.

Więcej informacji

 

pobierz
Dokumenty

31.12.2019

Porozumienie PKP PLK S.A. i PGW WP RZGW w Szczecinie w sprawie budowy kolejowego mostu granicznego na Odrze w Kostrzynie # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

W serwisie informacyjnym money.pl opublikowano artykuł dot. porozumienia pomiędzy PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Regionalnym Zarządem ...

Czytaj więcej

31.12.2019

Dostosowanie Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 1A.1 w celu dokończenia robót # Zadania realizowane przez PGW WP ZZ Szczecin

W ramach działań, mających na celu dokończenie realizacji Zadania 1A.1 pn. ?Chlewice-Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli i Modernizacja polderu Marwickiego ? etap I i II?, ...

Czytaj więcej

25.11.2019

Obwieszczenie o upublicznieniu PZŚ dla zadania 1B.4/2 # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego, instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny ...

Czytaj więcej

25.11.2019

Announcement about the publication of the Environmental Management Plan for task 1B.4/2 # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

In accordance with the requirements of the World Bank, the institution co-financing the implementation of the Odra-Vistula Flood Management Project, The State Water Holding Polish Waters Regional ...

Czytaj więcej

21.11.2019

Stanowisko wobec publikacji dotyczących problemów ochrony grzybieńczyka wodnego # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

W odniesieniu do pojawiających się publikacji odnośnie problemów ochrony grzybieńczyka wodnego w Dolinie Dolej Odry zamieszczamy podsumowane tego zagadnienia w ramach prac prowadzonych w POPDOW

Czytaj więcej

19.11.2019

Publication of The Final Report for task 1A.3 # Miedzyodrze

State Water Holding Polish Water would like to inform you of publishing the Final Report for 1A.3 ?Restoring natural values of Lower Odra Valley by improving the retention and flood protection ...

Czytaj więcej

17.11.2019

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia ooś dla zadania 1B.2 # Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

Obwieszczeniem z dnia 15 listopada 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na ...

Czytaj więcej

07.11.2019

Konsultacje społeczne w miejscowości Ognica # Zadania realizowane przez PGW WP ZZ Szczecin

W związku z przygotowaniem do realizacji zadania polegającego na zabezpieczeniu przeciwpowodziowym  miejscowości Ognica zapraszamy zainteresowanych mieszkańców na spotkanie konsultacyjne

Czytaj więcej

21.10.2019

Upublicznienie Raportu Zamknięcia dla Zadania 1A.3 # Miedzyodrze

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Szczecinie poddaje upublicznieniu Raport Zamknięcia Kontraktu 1A.3 ?Przywrócenie walorów przyrodniczych Doliny Dolnej Odry poprzez ...

Czytaj więcej