Aktualności

Konsultacje społeczne w miejscowości Ognica

07.11.2019

KONSULTACJE SPOŁECZNE

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOWODZIOWE MIEJSCOWOŚCI OGNICA

W związku z przygotowaniem do realizacji zadania polegającego na zabezpieczeniu przeciwpowodziowym  miejscowości Ognica, Inwestor - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Szczecinie wraz z firmą Sweco Consulting, pełniącą rolę konsultanta pomocy technicznej, zapraszają zainteresowanych mieszkańców na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się

w dniu 14 listopada 2019 r. (czwartek) o godzinie 17:00, w Świetlicy Wiejsckej, Ognica 50

Porządek spotkania:

  1. Przedstawienie podmiotów zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia
  2. Przedstawienie zakresu i sposobu realizacji zabezpieczeń
  3. Harmonogram prac przygotowawczych i wykonawczych z uwzględnieniem roli mieszkańców
  4. Przedstawienie zagadnień społecznych i środowiskowych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji
  5. Dyskusja
  6. Zakończenie.

Zadanie polegające na zabezpieczeniu miejscowości Ognica jest elementem Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (POPDOW), Komponent 1. Ochrona przed powodzią Dolnej i Środkowej Odry, Podkomponent 1A. Ochrona przed powodzią obszarów na terenie województwa zachodniopomorskiego, który jest realizowany przy współudziale międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) oraz Banku Rozwoju Rady Europy (w ramach Umowy Pożyczki zawartej w dniu 10.09.2015 r. pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju, nr pożyczki IBRD 8524-PL).

Dodatkowe informacje: Katarzyna Ogrodowicz, tel. 884 205 234 (w godz. 8:00-16:00), e-mail: katarzyna.ogrodowicz@sweco.pl