Zadania

Dokumentacja środowiskowa i projektowa

Zadanie 1A.1 Chlewice-Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli i Modernizacja polderu Marwickiego – etap I i II

Zadanie 1A.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Ognicy nad rzeka Odrą. Osinów-Łubnica. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Radziszewo i Daleszewo nad rzeka Odrą w km 726+400-727+960. Modernizacja polderu Marwickiego - etap III- stacja pomp

Zadanie 1A.3 Przywrócenie walorów przyrodniczych Doliny Dolnej Odry poprzez poprawę zdolności retencyjnych i przeciwpowodziowych Międzyodrza