Zadania

Zadania realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie

Nadrzędnym celem Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (dalej POPDOW) jest ochrona przed powodzią mieszkańców dorzecza Odry i dorzecza górnej Wisły.

Celem POPDOW jest również wzmocnienie zdolności instytucjonalnych administracji publicznej do bardziej skutecznego ograniczania skutków powodzi. W wyniku realizacji Projektu, w trzech obszarach Polski powstanie infrastruktura zarządzania powodziowego wraz z powiązanymi z nią środkami technicznymi.

Obszary te będą obejmować:

  • dorzecze Środkowej i Dolnej Odry
  • Kotlinę Kłodzką – dorzecze Nysy Kłodzkiej
  • dorzecze Górnej Wisły.

Projekt składa się z następujących komponentów:

  • Komponent 1: Ochrona przed powodzią Dolnej i Środkowej Odry,
  • Komponent 2: Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej
  • Komponent 3: Ochrona przed powodzią Górnej Wisły,
  • Komponent 4: Modernizacja i rozbudowa systemu monitorowania i ostrzegania,
  • Komponent 5: Zarządzanie Projektem.

Komponent 1, realizowany między innymi przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PGW WP RZGW w Szczecinie) przy udziale Konsultanta Wsparcia Technicznego Sweco Consulting sp. z o.o., ma na celu wzmocnienie ochrony przed powodziami letnimi i zimowymi terenów leżących wzdłuż Odry.

W obrębie dolnej i środkowej Odry największym zagrożeniem są powodzie zimowe wywołane tworzeniem się zatorów lodowych, które powstają w wyniku zatrzymania spływającej kry na płyciznach, zwężeniach koryta i innych przeszkodach, powodujących nagłe zmiany w nurcie rzeki.

Głównym celem realizacji zadań inwestycyjnych PGW WP RZGW w Szczecinie w ramach POPDOW jest ograniczenie powstawania zatorów lodowych oraz zapewnienie warunków żeglowności rzeki dla lodołamaczy, co umożliwi prowadzenie akcji lodołamania, będącej najskuteczniejszym narzędziem minimalizacji ryzyka wystąpienia powodzi zimowych na Odrze oraz redukcji ich zasięgu.

Zakres Projektu w części realizowanej przez RZGW w Szczecinie

W ramach Projektu, PGW WP RZGW w Szczecinie odpowiada za realizację inwestycji zaplanowanych w Komponencie I: Ochrona przed powodzią Odry Dolnej i Środkowej. Składowa tej części Projektu, czyli Podkomponent 1B – Ochrona środkowej i dolnej Odry, obejmuje następujące zadania inwestycyjne:

Zadanie 1B.2

Prace modernizacyjne na Odrze granicznej

Zadanie 1B.3/1

Etap I – Budowa bazy postojowo-cumowniczej dla lodołamaczy

Zadanie 1B.3/2

Etap II – Budowa infrastruktury postojowo – cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego.

Zadanie 1B.4/1

Poprawa przepływu wód powodziowych w okresie zimowym z Jeziora Dąbie

Zadanie 1B.4/2

Bagrowanie przekopu Klucz-Ustowo

Zadanie 1B.5/1

Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - Most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie

Zadanie 1B.5/2      

Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - Most drogowy w km 2,45 rz. Warty w Kostrzynie nad Odrą

Zadanie 1B.5/3

Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - Most kolejowy w km 615,1 rzeki Odry w Kostrzynie nad Odrą