Zadania

Zadania realizowane przez PGW WP RZGW Szczecin

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Pierwszą Konferencję Projektową.
Więcej informacji pod linkiem Konferencja Projektowa

Nadrzędnym celem Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (dalej POPDOW) jest zwiększenie ochrony przed powodzią mieszkańców wybranych obszarów dorzecza Odry i Dorzecza górnej Wisły. Jego zadaniem jest również wzmocnienie zdolności instytucjonalnych administracji publicznej do bardziej skutecznego ograniczenia skutków powodzi. W wyniku realizacji przedmiotowego Projektu, w trzech wyodrębnionych obszarach Polski, powstanie infrastruktura zarządzania powodziowego wraz z powiązanymi z nią środkami technicznymi. Obszary te obejmować będą:

  • dorzecze Środkowej i Dolnej Odry
  • Kotlinę Kłodzką – dorzecze Nysy Kłodzkiej
  • dorzecze Górnej Wisły

Projekt oparty jest na doświadczeniach zdobytych podczas realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry (POPDO).

Projekt składa się z następujących komponentów:

  • Komponent 1: Ochrona przed powodzią Dolnej i Środkowej Odry,
  • Komponent 2: Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej,
  • Komponent 3: Ochrona przed powodzią Górnej Wisły,
  • Komponent 4: Modernizacja i rozbudowa systemu monitorowania i ostrzegania,
  • Komponent 5: Zarządzanie Projektem.

Zakres Projektu w części realizowanej przez PGW WP Zarząd Zlewni Dolnej Odry w Szczecinie

W ramach zadań inwestycyjnych Projektu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Szczecinie odpowiada za realizację inwestycji umieszczonych w Komponencie I: Ochrona przed powodzią Dolnej i Środkowej Odry. Składowa tej części projketu czyli Podkomponent 1A – Ochrona przed powodzią obszarów na terenie województwa zachodniopomorskiego, obejmuje następujące zadania:

Zadanie 1A.1 Chlewice-Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli i Modernizacja polderu Marwickiego – etap I i II

Zadanie 1A.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Ognicy nad rzeka Odrą. Osinów-Łubnica. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Radziszewo i Daleszewo nad rzeka Odrą w km 726+400-727+960. Modernizacja polderu Marwickiego - etap III- stacja pomp

Zadanie 1A.3 Przywrócenie walorów przyrodniczych Doliny Dolnej Odry poprzez poprawę zdolności retencyjnych i przeciwpowodziowych Międzyodrza.